OAQ-Sustainability logo

Privacyverklaring

Oaq Sustainability is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

http://www.oaq-sustainability.com

jacklien@oaq-sustainability.com

00316 1894 6776

Persoonsgegevens die wij verwerken

Oaq Sustainability verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam

– Telefoonnummer

– E-mailadres

– Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een contactformulier in te vullen, in correspondentie en telefonisch

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via jacklien@oaq-sustainability.com, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Oaq Sustainability verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

– Om goederen en diensten bij je af te leveren

Geautomatiseerde besluitvorming

Oaq Sustainability neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Oaq Sustainability) tussen zit. Oaq Sustainability gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

Rechtsgronden van de verwerkingen
De rechtsgronden voor onze doeleinden van verwerking zijn:
Noodzakelijk voor uitvoeren van een overeenkomst met jou (art. 6 lid 1 sub b AVG)

Wettelijke verplichtingen (art. 6 lid 1 sub c AVG)

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Oaq Sustainability bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 • Opdrachten: na afronding van een opdracht worden gegevens verwijderd op verzoek van de opdrachtgever;
 • Samenwerkingsovereenkomsten: de door natuurlijke personen (en daarmee gelijk te stellen partijen, zoals ZZP’ers en personen met een eenmanszaak) aangeleverde gegevens in het kader van een samenwerking, worden verwijderd op verzoek van de natuurlijk persoon; 
 • Website: de door natuurlijke personen zelf aangeleverde gegevens worden verwijderd op verzoek van de persoon..

Delen van persoonsgegevens met derden

Oaq Sustainability verstrekt uitsluitend gegevens aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Oaq Sustainability gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Oaq Sustainability en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. 

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar jacklien@oaq-sustainability.com.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Oaq Sustainability neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via jacklien@oaq-sustainability.com

Meet Jacklien Quirijnen

Oprichter van OAQ Sustainability, duurzaamheidsexpert, strateeg en marathonrenner.

Geïnspireerd door de krachtige woorden van duurzame pionier Ray Anderson, sloeg Jacklien na 4,5 jaar als advocaat een andere weg in. Anderson benadrukt de keuze die we hebben tijdens ons korte verblijf op deze planeet om haar te helpen of schaden. Deze woorden versterkte Jacklien’s passie en vastberadenheid om actief bij te dragen aan een betere wereld.

Ze verruilde haar toga voor een rol als projectmanager en (later) sustainability expert bij een branding agency, waar zij bedrijven hielp om daadwerkelijke duurzame verandering te realiseren. Na het afronden van de opleiding Business Sustainability Management aan Cambridge University richtte ze OAQ Sustainability op. Nu focust Jacklien zich volledig op het inspireren en activeren van ondernemers en professionals om positieve impact te maken. 


Haar duurzame missie is een ongeremde oproep tot actie om bedrijven te transformeren naar koplopers die de tand des tijds doorstaan. 

Met meer dan 80% van de Nederlandse beroepsbevolking werkzaam bij MKB-ondernemingen, ziet Jacklien de immense potentie van deze bedrijven om op korte termijn met veel creativiteit en innovatie blijvende impact te maken. Met een bak aan strategische kennis, jarenlange ervaring in wetgeving en een diepgewortelde intrinsieke motivatie begeleidt ze bedrijven in hun duurzaamheidstransitie.

“Om een marathon te rennen, moet je trainen. Dit vergt vastberadenheid, toewijding en doorzettingsvermogen. Elke trainingssessie brengt je dichter bij je doel. Hetzelfde geldt voor verduurzamen.”

Voor Jacklien is duurzaamheid geen checkbox, maar een langetermijntransformatie die tijd, toewijding en een ijzersterke strategie vereist. Ze daagt bedrijven uit om doelen te stellen en te realiseren, net zoals het trainen voor een marathon. “Ik ben iemand van de lange adem. Als er op de weg obstakels zijn verzin ik een nieuwe route om er te komen. Mijn consistente aanpak is mijn kracht.” 

Sparren met Jacklien?

Team activeren

De duurzaamheidstransitie binnen jouw onderneming staat of valt met de intrinsieke motivatie van je hele team. Van directie tot managers en medewerkers. Omdat zij degene zijn die echt het verschil kunnen maken. Daarom vormt het activeren van het team een belangrijk onderdeel van de aanpak van OAQ.

Aan de slag

Strategische aftrap met C-level

Het ambitieniveau van het bedrijf wordt bepaald door degene die aan het roer staan. Dus is het belangrijk om op C-level de neuzen dezelfde kant op te krijgen, de businesskansen van verduurzamen inzichtelijk te maken en op het hoogste niveau het fundament te leggen voor de duurzame transitie.

Workshops op maat

Het activeren van mensen start met het creëren van bewustwording en motivatie. Dit doen we met onze toegankelijke en leuke workshops. Speciaal ontworpen voor diverse doelgroepen, van werkvloer tot de directie.

Het doel is om zoveel mogelijk mensen te betrekken, te inspireren en in beweging te brengen. Samen bekijken we welke vorm het beste past bij jouw organisatie.

Introductiecursus duurzaamheid

Om een effectieve bijdrage te leveren aan de duurzaamheidstransitie binnen jouw bedrijf, hebben je medewerkers training en de juiste kennis nodig. Onze introductiecursus duurzaamheid biedt inzicht in de why, how, what en what if van duurzaamheid, introduceert duurzaam leiderschap en stimuleert zelfreflectie op persoonlijke drijfveren.

De cursus is op maat te maken, is interactief en kan worden ingezet als onderdeel van de onboarding voor nieuwe medewerkers. Beschikbaar in zowel het Nederlands als het Engels.

Wat levert dit jou op?

 • Draagvlak & overeenstemming op C-level
 • Gemotiveerd & getraind team
 • Input voor de strategie

Wil je weten wat dit voor jou kan betekenen?

Impact maken

Wanneer de strategie is geformuleerd, begint het echte werk: de strategie implementeren en van jouw bedrijf een duurzame koploper maken in de huidige duurzaamheidstransitie. Je kunt de implementatie intern organiseren, maar wij kunnen hierbij ook ondersteuning bieden.

Implementatie ondersteuning

Als organisatie zet je gezamenlijk de strategie in actie. Een duurzaamheidsmanager speelt hier vaak een belangrijke rol in. Wij kunnen deze rol op 3 verschillende manieren invullen, waaronder:

OAQ-ondersteuning in-house

In-house implementatie management door een teamlid van OAQ (1 tot 2 dagen per week).

OAQ-vraagbaak

Een teamlid van OAQ is beschikbaar als sparringpartner voor jullie duurzaamheidsmanager, het management en de directie.

OAQ-coaching

Implementatie van de strategie door een duurzaamheidsmanager die wij (werven en) coachen. Een specifieke dienst ontwikkelt samen met Tahnee Didderen. Klik voor meer informatie op deze dienst hier.

Wat levert dit jou op?

 • Versnelde implementatie
 • Meetbare stappen en resultaten
 • Een steeds verder verduurzamende bedrijfsvoering

Meer weten?

Strategie bouwen

Een stevig fundament is onmisbaar voor ondernemers die doelgericht aan de slag willen met duurzaamheid. Daarom helpen we jou om duurzaamheid te vertalen naar een concrete strategie met meetbare resultaten. We kijken specifiek naar de kern van jouw bedrijf, om te bepalen waar jij de belangrijkste duurzaamheidsslagen kunt maken en dus de meeste impact realiseert. Een stap die ook heel goed aansluit op de CSRD, om vanuit de materiële thema’s een concreet verbeterplan te realiseren. 

Concrete stappen voor transitie

Nulmeting onder interne en externe stakeholders

Meten is weten. Voordat we starten aan het bouwen van een strategie voeren we eerst een nulmeting uit. Deze nulmeting wordt uitgevoerd onder stakeholders door middel van enquêtes en (optionele) interviews. De resultaten worden geanalyseerd en samengevat in een rapportage en presentatie.

Strategietraject

In 3 tot 4 inhoudelijke sessies helpen we jouw organisatie om de strategie concreet te maken, waarbij de uitkomsten van de nulmeting als basis worden genomen. 

Voor het bouwen van de strategie wordt er een duurzaamheidsteam aangesteld uit de koplopers in de organisatie die (bij voorkeur) eerder in het traject zijn komen bovendrijven.

Wat levert dit jou op?

 • Integrale duurzaamheidsstrategie voor 3-5 jaar op materiële thema’s (in aansluiting op de CSRD)
 • Een gezamenlijk gebouwd en gedragen plan
 • Strategie-canvas, actieplan en communicatie tools

Samen jouw strategie bouwen?